1. Uw advocaat zijn kantoor
U vertrouwt uw dossier toe aan de advocaat Wim BAUDEWYN.
Hij is advocaat in België en ingeschreven aan de balievan Hasselt. De zetel van het kantoor is gevestigd te 3500 Hasselt, Anne Frankplein 14 bus 1.
Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0851.263.585.
Het BTW nummer van het kantoor is BE0851.263.585

Per e-mail kan U het kantoor bereiken via: baudewyn.wim@skynet.be
De beroepsaansprakelijkheid van het kantoor is verzekerd bij AMLIN Europe NV, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koning Albert II-laan 9. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert verleent dekking voor daden gepleegd in de hele wereld
voor activiteiten verricht vanuit het in België gevestigde kantoor, met uitzondering van de V.S. en Canada.

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening
Ondernemers, makelaars en particulieren kunnen op mijn kantoor terecht voor onder meer volgende
diensten:
Algemene rechtspraktijk
Contractenrecht
Alle schuldinvorderingen zowel in binnen- als buitenland
Schadedossiers
Strafrechtelijke verdediging inzake verkeersrecht
Huurgeschillen
Bouwrecht

3.De algemene voorwaarden

1. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen worden de door het kantoor verrichtte prestaties aan de cliënt aangerekend tegen een uurtarief. Een abonnementsformule is eveneens mogelijk.

2. Momenteel geldt een uurtarief van 125,00 EUR/uur excl BTW. Voor opzoekingen geldt evenwel steeds een eenvormig tarief van 50,00
EUR/uur excl BTW voor opzoekingen en voor verplaatsingen facultatief 50,00 EUR/uur excl BTW.

3. Het betreft een richttarief, dat derhalve kan worden aangepast in een concreet dossier aan de hand van o.m. volgende parameters: complexiteit van het dossier, vereiste graad van specialisatie, spoedeisende behandeling en financiële inzet.
Het richttarief is vastgesteld op basis van de ervaring, specialiteit en anciënniteit van de betrokken advocaat.

4. Het toepasselijke tarief zal steeds het voorwerp uitmaken van een afspraak. Afwijkingen zijn steeds mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke
overeenkomst.

5. De tarieven zijn exclusief de administratietelefonie- en postverzendingskosten.

6. De tarieven zijn exclusief eventuele verplaatsingskosten (0,90 EUR/km excl BTW), reisen gerechtskosten (bv. dagvaardings- en betekeningskosten)

7. De richttarieven kunnen jaarlijks worden aangepast en op alle tarieven is (behoudens wettelijke uitzonderingen) BTW verschuldigd.

8. Behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de cliënt en het kantoor zal de relatie tussen de cliënt en de advocaat exclusief worden beheerst door onderhavige Algemene voorwaarden.

9.Het kantoor Baudewyn verbindt er zich toe de haar door de cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te
behandelen. Ter zake neemt het kantoor een middelenverbintenis op zich.

10. Bij de aanvang van de werkzaamheden zal door de cliënt, in voorkomend geval, een provisie worden betaald die overeenstemt met 4 uur prestaties tegen het afgesproken tarief. De provisienota zal door de cliënt onmiddellijk – en uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst ervan – worden voldaan op de rekening van het kantoor. Zolang de provisienota niet door de cliënt zal betaald zijn, is het kantoor gerechtigd zijn prestaties op te schorten. De ontvangen provisie zal worden verrekend met de afsluitende ereloonnota.

11. In geval van niet-betaling van een ereloonnota is het kantoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd haar toekomstige
werkzaamheden op te schorten.

12. In geval van betwisting zullen enkel de Rechtbanken van Limburg en Antwerpen, afdeling Hasselt (België) bevoegd zijn; die toepassing zullen
maken van Belgisch recht.

4. Voor informatie of bij klachten

Indien verdere informatie nodig is of indien U een klacht heeft, kunt U zich steeds wenden tot Meester Wim BAUDEWYN :
via post op het adres: Anne Frankplein 14 bus 1, 3500 Hasselt
via telefoon op het nummer : 011/27.06.59
via fax op het nummer: 011/27.49.31
via e-mail op het adres: baudewyn.wim@skynet.be
of via website : www.wimbaudewyn.be

5. Beroepsregels en gedragscodes
Als advocaat ingeschreven aan de balie van Hasselt ben ik onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op https://www.advocaat.be alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.juridischlimburg.be .

advocaat.be | Balie Hasselt | Algemene Voorwaarden
© baudewyn Wim

Huurrecht

U wil een waterdicht juridisch contract? Of u wil graag een second opinion? Advoctaat Baudewyn zorg hiervoor

Verkeersrecht

Verkeersovertreding opgelopen? Advocaat Baudewyn heeft al meer dan 1000 zaken tot een goed einde gebracht

Incasso-Invorderingen

Litora nostrum ab iaculis sagittis, dolores! Sociis vestibulum mus aperiam! Assumenda!

Strafrecht

Litora nostrum ab iaculis sagittis, dolores! Sociis vestibulum mus aperiam! Assumenda!

Vastgoed- en bouwrecht

U wil een waterdicht juridisch contract? Of u wil graag een second opinion? Advoctaat Baudewyn zorg hiervoor

Personen- en familierecht

Verkeersovertreding opgelopen? Advocaat Baudewyn heeft al meer dan 1000 zaken tot een goed einde gebracht

Overeenkomstrecht

Litora nostrum ab iaculis sagittis, dolores! Sociis vestibulum mus aperiam! Assumenda!

Wim Baudewyn, uw advocaat in Hasselt