Privacybeleid

  1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke Advocaat Baudewyn gevestigd te  3500 Hasselt, met ondernemingsnummer BTW  BE0851.263.585, en als contactpersoon voor de verwerking Mr Baudewyn Wim, baudewyn.wim@skynet.be

  1. WELKE GEGEVENS?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert de term Persoonsgegevens als volgt:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

  1. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

Een advocaat treedt op als juridisch adviseur, vertegenwoordiger in rechte of voor andere doeleinden, en zal voor de goede uitvoering van het beroep verschillende vormen van informatie, documentatie en ook persoonsgegevens nodig heb.

In de interactie met overheden, deurwaarders, actoren van justitie, is het eventueel mogelijk dat persoonsgegevens dienen te worden overgemaakt.

De persoonsgegevens van onze cliënten worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan Advocaat Baudewyn Wim toevertrouwd. Alle gegevens vallen bovendien onder het beroepsgeheim en verlaten het kantoor niet.

  1. DUUR VAN DE VERWERKING

Advocaat Baudewyn Wim bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd.

Er zijn verschillende verplichtingen en bescherming die op juridische dossiers van toepassing zijn, zoals het beroepsgeheim, professionele bewaringsplicht en dergelijke meer. Er zijn gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers.  

Advocaat Baudewyn Wim bevestigt dat deze verwerking van persoonsgegevens zich zal beperken tot wat nodig is binnen het kader van de gerechtvaardigde belangen. De advocatenassociatie is verbonden door het beroepsgeheim, waar ook persoonsgegevens onder vallen.

Onverminderd de verplichtingen op grond van de wetgeving ter bestrijding van witwasoperaties en de financiering van terrorisme en andere dwingende wettelijke bepalingen, zal advocaat Baudewyn Wim nooit opzettelijk gegevens waaruit uw identiteit kan worden afgeleid onthullen aan derden, met inbegrip van uw e-mailadres, zonder uw voorafgaandelijke instemming.

  1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Advocaat Baudewyn Wim heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Advocaat Baudewyn Wim heeft bovendien de keuze gemaakt voor een software voor advocatenkantoren (Kleos van Wolters Kluwer) die de hoogste normen van databeveiliging hanteert (ISO 27001).

(Artikels 24 en 28 GDPR)

  1. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Advocaat Baudewyn van uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan advoctaat Baudewyn Wim. Daarnaast hebt u steeds het recht om advocaat Wim Baudewyn te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan advocaat Wim Baudewyn in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door advocaat Baudewyn daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar baudewyn.wim@skynet.be, per post naar Anne Frankplein 14/1 te 3500 Hasselt of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door advocaat Wim Baudewyn aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be;

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

  1. WEBSITE & COOKIES

De website wordt beschermd door het auteursrecht en als databank. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze website is niet toegelaten zonder de geschreven toestemming van advocaat Baudewyn.

De inhoud van de website, die kan steeds kan worden bijgewerkt of aangepast, wordt louter ter informatie beschikbaar gemaakt, en advocaat Baudewyn Wim kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig ander gebruik hiervan en wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van externe websites waarnaar deze website linkt, of die naar deze website linken.

Alle persoonsgegevens die via de website worden ingezameld zullen door advocaat Baudewyn Wim worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

Wij zamelen enkel statistische gegevens in met betrekking tot onze gebruikers, met het oogmerk om het gegevensverkeer op onze site te kunnen analyseren en zodoende deze website te kunnen verbeteren.

Het surfen op de website van advocaat Baudewyn Wim kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben. Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

U kunt de installatie van deze cookies op uw computer weigeren, maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de websites in de weg staan.

  1. WIJZIGINGEN

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 10 maart 2021